چک جادویی کائنات

چک جادویی کائنات


١- موھبتھای خود را بشمارید: لیستی از ده موھبتتان تھیه کنید و بنویسید که چرا برای داشتن
آنھا سپاسگزارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان ھر مورد، واژهی سپاسگزارم را سھ بار
بگویید و تا آنجاکھ میتوانید برای موھبتھایی کھ دارید قدرشناس باشید.
٢- چک جادویی تان را با مقدار پولی کھ لازم دارید و ھمچنین با اسمتان و تاریخ امروز پر کنید.
٣- چک جادویی تان را در دست بگیرید و خریدن آنچھ را کھ برایش پول میخواھید تصور کنید و تا آنجاکھ
میتوانید برای داشتن آن شاد و شکرگزار شوید.
۴- چک جادویی را امروز با خودتان ببرید و آن را در جایی بگذارید کھ اغلب پیش چشمتان باشد و آن را
ببینید. دست کم دوبار چک جادویی را در دست بگیرید و خود را در حال استفاده از پول آن برای آنچھ کھ
میخواھید تصور کنید و خودتان را آن چنان شاد و شکرگزار تصور کنید کھ انگار آن را بھ دست
آوردهاید.
۵- در پایان امروز، چک جادویی را در جایی در معرض دید بگذارید، کھ آن را بھ صورت روزانھ ببینید، و
وقتی چک جادویی تان را با ھمان مبلغی کھ میخواستید دریافت کردید، چک جادویی را برای چیز جدیدی کھ
میخواھید جایگزین کنید و گامھای ٢ تا ۴ را تکرار کنید.
۶- پیش از آنکھ بخوابید، افکارتان را متمرکز کنید و واژهی سپاسگزارم را برای بھترین اتفاقی کھ
در روز برای شما رخُ داده است بر زبان آورید.

لینک های دانلود فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده است. خیلی خوشحال می شویم در 7 ثانیه به جمع ما بپیوندید.

شما وارد سایت نشده اید. اگر قبلا عضو شده اید از طریق ایمیل و رمز خود وارد شوید. اگر عضو نشده اید خیلی خوشحال می شویم به جمع ما بپیوندید. تا تمام فایل های رایگان برای شما باز شود. (زمان برای ثبت نام 7 ثانیه)

ورود

عضویت